Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 54
Đăng nhập
Lượt xem: 479

Sở Y tế tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Ngày 23/11/2022, Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng mới ban hành cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; toàn thể đảng viên Chi bộ: Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra - Công đoàn ngành; Nghiệp vụ - Kế hoạch - Tài chính; Chi bộ Chi cục Dân số - An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế quán triệt, triển khai các Chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

 

Hội nghị đã được triển khai Quy định số 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương về Kết luận Hội nghị ln thứ sáu |BCH Trương ương Đảng khóa XIII. Kết luận số 43-KL/TW ngày 20/10/2022 BCH Trung ương về chủ trương phân loại xử lý tổ chức Đảng và đng viên vi phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của BCH Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng.

Hướng dẫn số 01-HD/BCTTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của BCH Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Quyết định số 414-QĐ/TU ngày 10/11/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu và tiếp tục theo dõi, đôn đốc đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Ngọc Anh

ipv6 ready