Chức năng, nhiệm vụ của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

   Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện,đặt dưới sự

  lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Phụ trách khoa:

1.Tham mưu cho Ban giám đốc về những vấn đề liên quan đến công tác khoa kiểm soát nhiễm khuẩn;

2.Chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn;

3.Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;

4.Xây dựng kế hoạch hoạt động chống nhiễm khuẩn, kế hoạch hoạt động của khoa trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện,

   báo cáo kết quả hoạt động của khoa theo quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn;

5.Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc hằng ngày của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn;

6.Kiếm tra tình hình thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn tại các khoa phòng, phát hiện và đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời

   nhằm kiểm soát những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và những bệnh có nguy cơ lây lan thành dịch.

7.Hướng dẫn thực hiện quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, thu gom xử lý chất thải;

8. Tham gia thường trực chuyên môn;

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

Phụ trách công tác điều dưỡng khoa:

1.Tham mưu cho phụ trách khoa kế hoạch và tổ chức thực hiện các quy trình kỹ thuật khử khuẩn, tiệt khuẩn và giao nhận đồ sạch,

đồ bẩn tại khoa. Công tác đào tạo cho kỹ thuật viên, hộ lý của khoa và tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công;

2.Chỉ đạo và phân công điều dưỡng và hộ lý thực hiện nhiệm vụ, quy chế đơn vị và y lệnh thường trực của bác sỹ, báo cáo kịp thời

 phụ trách khoa các việc đột xuất, những bất thường của các máy móc để kịp thời xử lý. Kiểm tra việc ghi sổ sách công tác hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa;

3.Lập kế hoạch dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm trình phụ trách khoa phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra

việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản, vật tư theo quy định hiện hành;

4.Thực hiện nhiệm vụ hành chính của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn;

5.Tham gia thường trực.

6.Thực hiện nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa phân công.

Điều dưỡng:

1.Thực hiện công tác chuyên môn chống nhiễm khuẩn theo đúng 10 quy định kỹ thuật về kiểm soát nhiễm khuẩn;

2.Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

3.Thực hiện giám sát, phát hiện, theo dõi, tổng hợp tình hình nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế tại các khoa phòng;

4.Quản lý các trang thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn khi được phân công;

5.Tham dự giao ban khoa hằng ngày, họp khoa; Tham gia thường trực chuyên môn.

6.Thực hiện nhiệm vụ khác do Phụ trách điều dưỡng trưởng khoa phân công.

Hộ sinh:

1.Thực hiện công tác chuyên môn chống nhiễm khuẩn theo đúng 10 quy định kỹ thuật về kiểm soát nhiễm khuẩn;

2.Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

3.Tham dự giao ban khoa hằng ngày, họp khoa; Tham gia thường trực chuyên môn;

4.Thực hiện nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa phân công.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 1 387
  • Tổng lượt truy cập: 152015
  • Tất cả: 210
Đăng nhập