Chức năng, nhiệm vụ Phòng Dân số- Truyền thông và Công tác xã hội

   PHÒNG DÂN SỐ- TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

     1. Công tác Dân số

-    Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - Ke hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thấm quyền phê duyệt;

-    Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, r ung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

-    Triển khai, phối họp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

-    Hướng dẫn, kiếm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của Trạm Y tế xã, thị trấn, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản và chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã;

-    Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số - KHHGĐ và Giám đốc Trung tâm Y tế phân công;

-    Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản.

-    Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ /Sức khỏe sinh sản;

-     Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành;

-     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế g,ao.

     2. Công tác truyền thông

-         Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ y tế để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong huyện;

-    Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-    Tổ chức và thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

-    Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện;

-    Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Uyên giao;

-    Thực hiện công tác truyền thông, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện;

-    Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn bản;

-    Thực hiện công tác biên soạn liên quan đến hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe;

-      Tổ chức các đợt truyền thông cao điểm theo từng chương trình, dự án y tế;

-    Cấp phát tờ rơi, tờ gấp, áp phích truyền thông các chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

-      Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

       3. Công tác xã hội

-    Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

-    Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào Khoa Khám bệnh hoặc Phòng khám bệnh;

-    Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

-    Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù họp khác;

-    Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

-    Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

-    Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Trung tâm Y tế.

    4. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

-     Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

-    Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

-    Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Trung tâm Y tế đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

-    Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của Trung tâm Y tế cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

-     Tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Trung tâm Y tế; .

-    Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù họp cho nhân viên y tế và người bệnh.

*    Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

*    Hỗ trợ nhân viên y tế:

-    Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường họp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

-    Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

*    Đào tạo, bồi dưỡng:

-    Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

-    Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Trung tâm Y tế; phối họp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

-     Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Trung tâm Y tế.

-     Tổ chức các hoạt động tù’ thiện, công tác xã hội của Trung tâm Y tế tại cộng đồng.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 1 810
  • Tổng lượt truy cập: 152438
  • Tất cả: 633
Đăng nhập